Belasting op de onbebouwde, verwaarloosde terreinen gelegen langs de openbare weg en op de, uit hun aard, onafgewerkte gebouwen.

Afdrukken