Kinderdagverblijven en scholen

 

Stand van zaken inzake het aantal plaatsen in de kinderdagverblijven

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft te kampen met een tekort aan opvangplaatsen ten gevolge van een tekort aan investeringen in de oprichting van opvangvoorzieningen in de jaren 1980 en 1990 en de demografische explosie sinds 2000. Ondanks de maatregelen die genomen werden om deze achterstand in te halen via verschillende ‘Plans Cigogne’, is de oprichting van een kinderopvangvoorziening duur en neemt dit veel tijd in beslag.

Op dit ogenblik zijn er 272 plaatsen in de gemeentelijke kinderdagverblijven en bijna 470 in de privéopvangvoorzieningen (Kind & Gezin of ONE), dus een totaal van ongeveer 740 plaatsen in Vorst voor 2 598 kinderen van 0 tot 3 jaar oud in 2018.

Tegen eind dit jaar zullen er twee nieuwe kinderdagverblijven worden geopend: kinderdagverblijf ‘Les Bout’chics’ (renovatie en verbouwing van de peutertuin tot kinderdagverblijf, stijging van de capaciteit van 20 naar 36 plaatsen) in de Besmelaan en een kinderdagverblijf in de Divercity-ruimte (36 plaatsen) in de Luttrebruglaan. Hierdoor zal de capaciteit van de gemeentelijke opvangvoorzieningen worden uitgebreid naar 320 plaatsen.

Ook wordt tegen 2022 de opening voorzien van een nieuw kinderdagverblijf in de Ververijstraat. Meer informatie over de gemeentelijke kinderopvang.
 

Hoe staat het met de renovatie van de schoolgebouwen en de bouw van nieuwe infrastructuur?

De schoolgebouwen bevinden zich niet allemaal in een goede staat. We willen veilige ruimten garanderen, die geschikt zijn voor het leerproces en voor ieders welzijn. We werken aan het plannen van deze renovatie, in coördinatie met de verschillende diensten. Er wordt momenteel een globaal renovatieplan uitgewerkt.

De kinderen zullen in de nieuwe Bempt school kunnen worden opgevangen. Hierdoor zal de school in prefabmodules, die op dit ogenblik in het park staat, verlaten kunnen worden.

Het aanbod aan gemeentescholen zal ook worden aangevuld door het optrekken van een nieuw gebouw waar de Nederlandstalige school De Puzzel zich gaat vestigen.
 

Welke middelen stelt u ter beschikking voor de ontwikkeling van de pedagogische projecten van de gemeentescholen? (actieve pedagogie, ter beschikking gestelde middelen)

Via de algemene beleidsverklaring hebben we ons ertoe verbonden de scholen te openen en alternatieve methodes aan te bieden opdat de leerprocessen in 2019 voor iedereen zinvol zijn.

We willen dat de scholen inclusiever worden door alle kinderen op te vangen en een plaats voor ontmoetingen en gemengdheid worden. Concreet blijven de middelen beperkt, maar we zullen ons inspannen om ze te oriënteren om deze visie op het schoolgebeuren te realiseren.

Het taalonderwijs in de gemeentescholen

Talen leren is even noodzakelijk als wiskunde of burgerschap leren. Wat de leerkrachten Nederlands betreft: de gewestelijke overheid subsidieert de lessen Nederlands pas vanaf het 5e leerjaar. Tijdens de vorige legislatuur hebben we ervoor geijverd opdat de leerlingen al vanaf het 3e leerjaar les kunnen krijgen.

Bovendien ontvangen de kinderen in twee van onze gemeentescholen, die een aanvullende subsidie ontvangen in het kader van het gedifferentieerd onderwijs, al les in de kleuterschool. Bovendien kunnen er vanaf de 3e kleuterkas kleine workshops Nederlands, of Engels, worden gegeven in het kader van de buitenschoolse activiteiten, dankzij een programma dat door de Franse Gemeenschap gefinancierd wordt, zoals het Programma Preventie Schoolverzuim (PSV).

Ook wil de gemeente een partnerschap kunnen instellen tussen de scholen van beide gemeenschappen (de Franstalige en de Nederlandstalige) en onderzoekt ze op dit ogenblik de haalbaarheid van dit project. Ook de oprichting van een immersieschool maakt deel uit van de onderzochte denksporen.

Afdrukken