Verkiezingen

Conform artikel 60 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek kan het proces-verbaal van het hoofdbureau van de verkiezingen van 14 oktober 2018 geraadpleegd worden op het Gemeentesecretariaat (Sint-Denijsstraat, 14) tijdens de gewoonlijke openingsuren. Dit document bevat de details van de kiesverrichtingen gevoerd op het niveau van het hoofdbureau, ondermeer de verdeling van de stemmen, van de zetels, enz.

 

Dienst bevolking
Schaatsstraat, 30 - 1190 Brussel

bevolking@vorst.brussels
Tel: 02 370 22 65 / 50

 

Verkiezingen 26 mei 2019       

Naar de stembureaus op 26 mei 2019
Europese, federale, gewest- en gemeenschapsverkiezingen.

De burgers van de lidstaten van de Europese Unie, die hun hoofdverblijfplaats in Vorst hebben, kunnen zich nu reeds, en dit tot 28 februari 2019, laten registreren als kiezer voor de verkiezingen van het Europees Parlement (maar niet voor de verkiezingen van het federaal Parlement of van de gewestelijke Parlementen).

Er werd een specifieke website voorbereid - www.europeanelections.belgium.be – om alle nodige informatie en documenten te geven over de uitoefening van hun stemrecht en hun recht op verkiesbaarheid in België.
Deze website is beschikbaar in de 24 officiële talen van de Europese Unie.De gemeentedienst Verkiezingszaken is voornamelijk actief tijdens perioden van verkiezingen. Deze dienst zorgt voor de algemene organisatie van de verkiezingen in de gemeente : klaarmaken van de kiezerslijst, verzending van de oproepingsbrieven, uitreiking van de volmachten, enz.

Om een goede campagne voor alle kandidaten te garanderen, heeft de gemeenteraad van 03 juli 2018 een handvest van goed gedrag goedgekeurd.

De Grondwet en de verschillende verkiezingswetten stellen de stemplicht in. De personen opgenomen in de kiezerslijst (Belgen, Europeanen en niet-Europeanen van wie de aanvraag tot inschrijving aanvaard werd) moeten stemmen.
Alle gedetailleerde informatie en formulieren zijn beschikbaar zijn op de website www.verkiezingen.fgov.be/

De verschillende verkiezingen :

 • De gemeenteraadsverkiezingen : ze vinden plaats om de 6 jaar en zijn erop gericht de leden van de Gemeenteraad te verkiezen. Er zijn geen provincieraadsverkiezingen meer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • De Europese en regionale verkiezingen: ze vinden plaats om de 5 jaar. Ze hebben als doel de leden van het Europese Parlement (Europese verkiezingen) of de leden van het gewestelijke Brusselse Parlement (regionale verkiezingen) te verkiezen.
 • De wetgevende verkiezingen : ze vinden plaats om de 5 jaar en benoemen de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Senaat.

 

De kiezers:
 
 • Belg zijn

In functie van de verkiezingen kunnen andere burgers toegelaten worden tot de stemming.

De wijze waarop de nationaliteit is verkregen, heeft geen belang. Deze voorwaarde moet vervuld zijn op de datum waarop de kiezerslijst afgesloten wordt.

Als een kiezer tussen de datum waarop de kiezerslijst wordt afgesloten en de dag van de verkiezingen zijn Belgische nationaliteit verliest, wordt hij van de kiezerslijst geschrapt.

 • 18 jaar oud zijn

Deze voorwaarde moet vervuld zijn op de dag van de verkiezingen.

 • Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een gemeente

Deze voorwaarde moet vervuld zijn op de dag dat de kiezerslijst afgesloten wordt. Als een kiezer niet langer in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente ingeschreven staat tussen de datum waarop de kiezerslijst wordt afgesloten en de dag van de verkiezingen, wordt hij van de kiezerslijst geschrapt.

Zich niet in een van de gevallen van uitsluiting of schorsing bevinden zoals bepaald in de Kieswet

Deze voorwaarde moet vervuld zijn op de dag van de verkiezingen.

Uitsluiting:

Personen die veroordeeld zijn tot een criminele straf (levenslang, dwangarbeid, hechtenis en opsluiting) worden voorgoed uitgesloten van het kiesrecht.

Schorsing:

 • Personen die gerechtelijk onbekwaam verklaard zijn en personen die in staat van verlengde minderjarigheid verklaard zijn
 • Personen die veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf van meer dan vier maanden, op voorwaarde dat de veroordeling zonder uitstel is uitgesproken en niet meer vatbaar is voor beroep
 • Personen die ter beschikking zijn gesteld van de regering door middel van internering.
   
Stemming bij volmacht
 

In principe moet de kiezer persoonlijk zijn stem uitbrengen. De Brusselse Kieswet staat bepaalde kiezers toe om bij volmacht te stemmen, zodat een gemachtigde kan stemmen namens een volmachtgever.

Wie kan een volmacht geven?

 •  Personen die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn zich naar het stembureau te begeven (medisch attest)
 • Personen die om beroeps- of dienstredenen verhinderd zijn (attest van de werkgever of de overheidsinstantie)
 • Schippers, marktkramers en kermisreizigers en de gezinsleden die met hen samenwonen (beroepskaart)
 • Gevangenen
 • Kiezers die wegens hun geloofsovertuiging verhinderd zijn (attest van de religieuze autoriteit)
 • Studenten wegens studieredenen
 • Personen die tijdelijk in het buitenland wonen (attest van de burgemeester van de woonplaats). Deze aanvraag moet minstens 15 dagen voor de dag van de verkiezingen worden ingediend.

De gemachtigde wordt vrij aangewezen onder de andere kiezers.
De volmachtgever overhandigt aan de gemachtigde een attest ter verantwoording van zijn afwezigheid op de stemdag evenals het gratis door de gemeente afgeleverde formulier dat ondertekend is door de volmachtgever en de gemachtigde.
De gemachtigde mag slechts één volmacht hebben.
De gemachtigde moet gaan stemmen in het bureau waar de volmachtgever zijn stem had moeten uitbrengen.
De volmachtgever van de stemming bij volmacht wordt aangeduid op een formulier dat verkrijgbaar is op het gemeentehuis.
Er is bovendien een certificaat van de gemeentediensten vereist.
Op de dag van de stemming moet de gemachtigde het formulier van volmacht, het bijbehorende certificaat, zijn eigen oproepingsbrief en zijn identiteitskaart voorleggen om bij volmacht in het stembureau te kunnen stemmen.

Na afloop van de stemming wordt er een stempel "heeft bij volmacht gestemd" op zijn oproepingsbrief gezet.

Afdrukken
« december 2018 »
december
ZoMaDiWoDoVrZa
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
liensfocus

Lopende werven

Publicaties

Foto's

Geef uw mening

Agenda
"Les Hivernales" van de Academie van Vorst 17-12-2018 - 21-12-2018 — Abdij van Vorst & School 3
Conversatietafels Nederlands 21-12-2018 18:00 - 19:30 — BLIB - Van Volxemlaan 364
Repair Café 06-01-2019 14:00 - 17:00 — Ten Weyngaert"- Bondgenotenstraat 54
Infosessie Brulingua 07-01-2019 14:00 - 15:30 — Openbare Computerruimte
Cursus Frans voor anderstaligen 09-01-2019 - 05-04-2019 — Stationstraat 17 - 1190 Vorst
Aankomende agenda-items...