De gemeentelijke begroting - 2013

 

In zijn zitting van 26 maart 2013 heeft de gemeenteraad van Vorst de begroting 2013 goedgekeurd, die voorgesteld werd door de Schepen van Financiën, Francis Résimont. De Begroting 2013 wordt gekenmerkt door soberheid en bezuinigingen. Deze soberheid wordt voorgeschreven door de noodzaak om het tekort te beperken.

In werkelijkheid is de gemeente Vorst op structurele wijze deficitair. Sinds meer dan 30 jaar werkt de gemeente immers zo goed en zo kwaad als het gaat onder het regime van saneringsplan naar herstelplan, naar bezuinigingsplan, naar financieel plan, naar verbeteringsplan en naar beheersplan omwille van het feit dat er geen echte manoeuvreerruimte bestaat.

De Inkomsten bedragen 80.633.899 € en de uitgaven 86.191.396 €.
De gewone begroting vertoont dus een tekort van 5.557.497 € in het lopende dienstjaar.
De vorige dienstjaren vertonen een batig saldo van 6.350.629 €.
Het resultaat van de overboekingen heeft een tekort van 236.332 €.
Het globale resultaat van de gecumuleerde dienstjaren wordt afgesloten met een batig saldo van 556.799 €.


De gewone begroting


 A. DE ONTVANGSTEN

1) De prestatie-ontvangsten bedragen 4.451.436 € (hetzij 5,52 % van het totaal aan ontvangsten).

De doorgangsrechten van de energieleveranciers brengen 1.826.315 € op.
De tussenkomst van de ouders bedraagt 324.000 € voor de schoolmaaltijden en 109.000 € voor de buitenschoolse activiteiten.

De uitwerking van het Wijkcontract Sint-Denijs en de opstarting van het Sociale Verhuurkantoor zorgen voor een verhoging van de ontvangsten (197.000 €) afkomstig van het huurgeld.

2)  De Overdrachtsontvangsten : 74.036.539 € (hetzij 91,82 % van de ontvangsten)

 • Er is geen verhoging van de personenbelasting, noch van de onroerende voorheffing. De aanslagvoet van de PB wordt behouden op 7% en brengt 10.899.170 € in het laatje en de onroerende voorheffing wordt behouden op 2.720 centiemen en zou 20.159.796 € moeten opbrengen.


Volgens de informatie afkomstig uit de gemeentebegrotingen 2011 van de 19 gemeenten ligt de aanslagvoet van de PB iets hoger dan het gewestgemiddelde dat 6,64% bedraagt terwijl de aanslagvoet van de OV iets lager ligt dan het gewestgemiddelde dat ligt op 2.766.

De aanvullende belasting op de onroerende voorheffing is op verontrustende wijze gedaald (hetzij 412.573 ten opzichte van de rekening 2011).

Het belastbaar kadastraal inkomen op 1 januari 2011 bedroeg 40.327.828 €, terwijl het op 1 januari 2012 nog slechts 35.718.687 € bedroeg.

De daling van het bedrag van de OV wordt grotendeels verklaard door het feit dat het grote automerk maatregelen genomen heeft op fiscaal gebied teneinde een groot deel van de belastingheffing op het gereedschap te schrappen.

Het Gewest heeft een advocaat geraadpleegd om juridisch advies te krijgen over het gebruikte mechanisme en men heeft zich gewend tot de Vereniging van Steden en Gemeenten.

 • De gemeentebelastingen zijn gestegen met 980.680 € ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2012 en met meer dan 3 miljoen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2012 omwille van de invoering van de parkeermeters.
 • Het aandeel van Vorst in het Gemeentefonds bedraagt 10.716.701 €. Dit bedrag stijgt met 2,83 % ten opzichte van de begroting 2012 en vertegenwoordigt 14,42 % van de overdrachtsontvangsten.
 • De bijkomende dotatie ter compensatie van de negatieve effecten van de berekening van de gewestdotatie van het Gemeentefonds, die voorbehouden is voor 4 gemeenten, bedraagt 973.573 € tegen 1.073.130 € toegekend in 2012.
 • De gewestdotatie ter compensatie van de afschaffing van de belasting op de drijfkracht en het informaticamateriaal bedraagt 1.452.068 €.
 • De gewestelijke bijdrage ter verbetering van de begrotingstoestand is, volgens de voorschriften voor 50% van het bedrag, namelijk 1.052.716 €, ingeschreven.
 • De dotatie voor de aanwezigheid van de Nederlandstalige schepen bedraagt 1.466.888€.
 • Een gewestelijke subsidie van 932.142 € is voorzien voor de baremaverhogingen van de agenten van niveau C, D, en E.

 

3)  De schuldontvangsten : 2.145.924 € (hetzij 2,66 % van de ontvangsten)

 • Het gaat voornamelijk om ontvangsten afkomstig van de dividenden van de intercommunales (Interga – Interelec – Hydrobru).
 • Als gevolg van de vereffening van de gemeentelijke Holding werd geen enkel dividend ingeschreven. Het dividend Dexia had een interest van 13% moeten opbrengen (hetzij 210.000 € voor de bevoorrechte aandelen verworven tijdens de laatste kapitaalsverhoging voor 1.600.000 €). Een niet-inning ten belope van 850.000 € werd geregistreerd wat betreft de historische dividenden Dexia verbonden aan het kapitaal van 2.390.000 €.


 B. DE UITGAVEN

1) De personeelsuitgaven : 44.369.355 € (hetzij 51,48 % van de uitgaven)

 • De voorziene kredieten worden berekend op basis van het bestaande personeelsbestand op 1 juli 2012 en voorzien een verhoging van 2 %.Ze houden rekening met de aanwerving van de human resources manager, het personeel voor de parkeerdienst, het personeel van het nieuwe kinderdagverblijf gelegen in het tewerkstellingshuis en een architect die zich bezighoudt met de investeringen in de schoolgebouwen.
 • De bijdragen voor het spijzen van het pensioenfonds zijn conform met de bestaande overeenkomst. De nieuwe wetgeving die zorgt voor een duurzame financiering van de pensioenen vergt evenwel in de loop van het jaar een nieuw aanhangsel bij de overeenkomst met het Pensioenfonds op basis van een nieuwe actuariële studie.
 • De uitgaven voor het onderwijzend personeel vertegenwoordigen 6.135.000 € en worden gecompenseerd door een gelijkwaardige ontvangst.


2)  De werkingsuitgaven : 8.020.203 € (hetzij 9,31 % van de uitgaven)

Ze zijn met 39 % gestegen ten opzichte van de rekening 2011 terwijl de gewestelijke omzendbrief slechts een verhoging van 2 % toestaat. Ten opzichte van de begroting 2012 bedraagt de verhoging 2 %. Deze stijging is grotendeels gedekt door subsidies of nieuwe ontvangsten.

Een stijging van bijna 1.000.000 € ten opzichte van de rekening 2011 is afkomstig van de uitvoering van de Wijkcontracten Luttrebrug en Albert.

Het invoeren van het elektronische rijbewijs en van het biometrische paspoort brengt bijkomende kosten met zich mee die zullen worden gedragen door de aanvragers.

3)   De overdrachtsuitgaven : 28.954.422 € (hetzij 33,59 % van de uitgaven). Twee enorme posten:

a)  De subsidie aan het OCMW : 13.650.000 €.

Dit bedrag is identiek aan het bedrag van de gewijzigde begroting 2012 ; het vertegenwoordigt 47,20 % van de overdrachtsuitgaven. Deze subsidie stijgt met 1.653.621 € ten opzichte van de rekening 2011. Dit cijfer overstijgt met 409.753 € het bedrag vermeld in het plan.
In het jaar 2006 bedroeg de dotatie 7.796.000 € ; ze heeft dus een verhoging gekend van bijna 6 miljoen (5.853.400) in de loop van deze laatste jaren.

b)    De dotatie aan de politiezone : 12.158.031 €

Dit cijfer komt overeen met het bedrag voorzien in het plan.

Er is een verhoging van 952.840 € in vergelijking met de rekening 2011 en een stijging van 247.857 € ten opzichte van de gewijzigde begroting in 2012.

In 2006 bedroeg de dotatie 9.144.080 € ; ze heeft dus een verhoging gekend van meer dan 3 miljoen in de loop van deze laatste jaren.

Een bedrag van 296.590 € is ingeschreven als subsidie voor de VZW « Forest – Centre Culturel ». Dit bedrag is bestemd om de personeels- (226.230 €) en de werkingskosten (70.360 €) te financieren. Daaraan wordt de jaarlijkse huurwaarde toegevoegd, namelijk 172.000 €.

4)    De schulduitgaven : 4.847.416 € (hetzij 5,62 % van de uitgaven)

Net als in 2012 moet er weer een beroep gedaan worden op thesaurieleningen.
Er werden debetinteresten ten belope van 107.000 € voorzien.
De lasten van de investeringsleningen worden geraamd op 3.815.191 €.
Het volume van de schuld neemt stelselmatig toe aangezien ze op 1 januari 2013 32.376.587 € zal bedragen.

Terug naar boven
 

De buitengewone begroting


Het eigen dienstjaar sluit af met een batig saldo van 3.827.886 €.
De vorige dienstjaren vertonen een batig saldo van 1.450.035 €.
Het resultaat van de overboekingen is een tekort van 3.827.900 €.
Het resultaat van de gecumuleerde dienstjaren brengt een batig saldo op van 1.450.021 €.

A. DE ONTVANGSTEN

1) De overdrachtsontvangsten : 16.898.049 €

Zijn samengesteld uit de te verkrijgen subsidies :

 •  Subsidie nieuw Wijkcontract "Duurzame Albert": 9.750.000 €
 • Subsidies bestemd om de investeringen te financieren:   14.741.399 €
 • Subsidies op te nemen uit het fonds Wijkcontract Luttrebrug: 6.057.043 €
 • Subsidies op te nemen uit het fonds Duurzaam Wijkcontract Albert :1.536.307 €


2) De investeringsontvangsten : 1.671.250 €

Komen in feite overeen met de opbrengst van de realisatie van de te desinvesteren goederen :

 • Gebouw, voormalige school Pierre Decosterstraat, 155:  250.000€
 • Terreinen, Vuurstraat : 120.000 €
 • Neerstalle – Katanga : 850.000 €
 • Oude Vijversstraat: 400.000 €
 • Terrein Georges Leclercqstraat, 7 : 51.250


3) De schuldontvangsten

Vertegenwoordigen het totaal aan te onderschrijven leningen bestemd om de uit te voeren investeringen te financieren ten belope van 10.557.101 €.

B. DE UITGAVEN

1) De overdrachtsuitgaven : 401.055 €

Het zijn de subsidies bestemd om de werken aan het gebouw « BRASS » te financieren : 383.055 € en het werkingsfonds van 18.000 € voor « het Sociale Verhuurkantoor ».

2) De investeringsuitgaven : 24.897.449 €

Het betreft het investeringsprogramma opgenomen in de bijlagen dat ondermeer de volgende grote posten omvat :

 • 7.700.000 € : renovatie van het Gemeentehuis
 • 2.900.000 € : inrichting van de schoolgebouwen
 • 1.270.000 € : wegenwerken
 • 630.000 € : aankoop van informaticamateriaal
 • 500.000 € : aanleg van een nieuw synthetisch terrein
 • 450.000 € : onderhoud van de gebouwen
 • 380.000 €  : renovatie van BRASS
 • 275.000 €  : uitrusting van de kinderdagverblijven
 • 265.000 €  : parken en beplantingen
 • 240.000 €  : hernieuwing wagenpark dienst Werken
 • 200.000 €  : kerkhof

Hieraan moeten nog de wijkcontracten toegevoegd worden :

 • Sint-Denijs  :   230.000 €
 • Sint-Antonius  :  185.000 €
 • Luttrebrug : 6.900.000 €
 • Duurzame Albert : 1.590.000 €


3)    De schulduitgaven : 3.730 €

Vervanging van de effecten die gaan vervallen.

Terug naar boven

Conclusies


I.    DE ALGEMENE CONTEXT

 • We leven momenteel in een klimaat van verval van de nationale en internationale context. We bevinden ons in een periode van malaise en economische achteruitgang : het groeipercentage ligt dicht bij nul (0,5 % volgens de deskundigen van de OESO, en zelfs 0 % volgens de Nationale Bank). De werkloosheid in Brussel bedraagt meer dan 20 % en de inflatie is vastgesteld op 2,6 %.
 • Er gaan alsmaar meer banen verloren. Meer dan 16.000 banen werden geschrapt in de loop van de laatste 6 maanden (Duferco – Ford Genk - Arcelor Mittal – Caterpillar; men spreekt over St-Gobin; de banken ING en Belfius zijn dramatische voorbeelden).
 • Bovendien is er de crisis die klappen uitdeelt aan de gezinnen, de ondernemingen en de burger, de eisen van Europa (zie Cyprus) om de schuldcrisis te betalen, dit alles heeft een impact en gevolgen voor ons dagelijkse leven.
 • Tegenover dit sombere tafereel van economische, financiële en sociale achteruitgang zijn er in 2013 toch enkele positieve elementen voor Vorst:

Er is geen verhoging van de personenbelasting noch van de onroerende voorheffing.
Ook al vertoont de begroting een aanzienlijk tekort op het eigen dienstjaar, toch heeft ze een licht batig saldo op de gecumuleerde dienstjaren.
Er is een toename van de bevolking, aangezien Vorst op 1 januari 2013 bijna 54.000 inwoners (53.962) telde.

II.    PERSPECTIEVEN

 • We zullen het hoofd moeten bieden aan een dubbele uitdaging, enerzijds de veroudering van de bevolking en anderzijds de demografische explosie. We weten dat in het Brusselse gewest, tussen 2013 en 2020, het aantal kinderen dat de leeftijd zal hebben om naar de kleuterschool te gaan, zou moeten stijgen met 8.000 leerlingen (hetzij een groei van 18 %). In het basisonderwijs zou het aantal kinderen stijgen met 19.000 (wat een groei van 26 % betekent).
 • Om deze demografische uitdaging aan te gaan, werden bijzondere inspanningen geleverd in de sector van het onderwijs en van kleine kinderen :
   

o    Het kinderdagverblijf van het Tewerkstellingshuis is gebouwd, we wachten op de subsidies van de ONE.
o    Een nieuw kinderdagverblijf zou eind 2014 – in de loop van 2015 het daglicht moeten zien, in het kader van de operatie Divercity.
o    De school Arc-en-Ciel onthaalt 2 bijkomende klassen in paviljoenen.
o    School 9 wordt momenteel gerenoveerd.

Vanaf 2014 zou het begrotingstraject moeten eindigen met een tekort op de gecumuleerde dienstjaren !!

We moeten dus onmiddellijk werk maken van een reeks te treffen maatregelen. Maar welke ?
We moeten wel degelijk erkennen dat Vorst sinds jaren onophoudelijk herstelmaatregelen treft.  Nadat er een plan met 33 maatregelen opgezet werd, waarvan er 32 uitgevoerd werden, zullen we onze toeloop moeten nemen tot de verbeelding en de samenwerking met iedereen.
We kunnen ons echter reeds buigen over de volgende bepalingen :

 • Het bestuur herstructureren en de diensten reorganiseren met als doel een betere productiviteit en een verbeterde dienst aan de bevolking te verzekeren (meer doen met minder).
 • Alle belastingreglementen hernieuwen
 • Het parkeerplan evalueren
 • Overgaan tot een meer systematische en intensieve jacht op subsidies
 • De intercommunale samenwerking activeren teneinde schaalbesparingen te realiseren
 • Meer gewestelijke hulp vragen
 • Vervolgens moeten we misschien de netelige kwestie van de belastinginkomsten aansnijden ?


Om te eindigen, troosten we ons met de woorden van Jules Renard : "Se contenter de peu d’argent, c’est aussi avoir du talent" - Tevreden zijn met weinig geld, is ook een talent.

Terug naar boven

Afdrukken