De gemeentelijke begroting 2015

Op 10 februari 2015 heeft de gemeenteraad de begroting goedgekeurd door een stemming meerderheid tegen oppositie. Ook al vertoont de ingediende begroting een tekort van 6 miljoen € op het eigen dienstjaar, is er toch goed nieuws : er zijn geen nieuwe heffingen noch belastingen !

De gewone begroting

De buitengewone begroting

Conclusies

 

Het College had de begroting 2014 in evenwicht ingediend door het verlagen van bepaalde uitgaven en door over te gaan tot de verhoging van de inkomsten, met name door de aanpassing van de opcentiemen op de onroerende voorheffing.
Sindsdien zijn er echter externe elementen dit evenwicht komen verstoren en ze hebben de gemeente opnieuw in het rood gezet.
Het gaat daarbij meer bepaald om :

 • de verhuizing van de diensten naar gehuurde lokalen en de inrichting en de uitrusting van deze lokalen;
 • de uitvoering van de gerechtelijke veroordelingen betreffende de toepassing van het belastingreglement op de vertoningen uitgevoerd door een meerderheid waarin de PS afwezig was;
 • het provisioneren om eventuele terugbetalingen te dekken in geschillen tussen de gemeente en de telefonie-operatoren.


Er kan dus vastgesteld worden dat de door het College geleverde inspanningen om de financiën in een zeer nauw keurslijf te houden, gedwarsboomd werden door deze diverse evenementen.

De Begroting 2015 is dus een moeilijke maar ondanks alles daadkrachtige begroting :

 • een moeilijke begroting, want getekend door een hele reeks externe elementen die uitzonderlijke uitgaven veroorzaken;
 • daadkrachtig, omdat, ondanks de verplichting om te evolueren in een context van beperkte uitgaven, er een echte wil gemanifesteerd wordt om te investeren in sectoren waar de behoeften overduidelijk zijn, zoals het onderwijs, kleine kinderen, cultuur, sport, enz.  

De Inkomsten bedragen 92.627.349 € en de uitgaven 98.825.802 €.
De gewone Begroting vertoont dus een tekort van 6.198.453 € op het eigen dienstjaar.
De vorige dienstjaren vertonen een tekort van 5.909.014 €.
Het resultaat van de overboekingen bedraagt –545.546 €.
Het globale resultaat van de gecumuleerde dienstjaren wordt afgesloten met een tekort van 12.353.014 €.

 

De gewone begroting


A. De ontvangsten
1) De prestatie-ontvangsten : 4.793.503 € (5,18 %)

 • De retributietarieven zijn over het algemeen stabiel gebleven.
 • De voornaamste prestatie-ontvangsten zijn de tussenkomsten van de ouders in de kinderdagverblijven en peutertuinen (670.000 €), voor de schoolmaaltijden (375.000 €) en voor het toezicht in de scholen (350.000 €).
 • De doorgangsrechten van de energieleveranciers brengen 1.855.695 € op.


2)    De overdrachtsontvangsten : 85.133.119 € (91,91 %)

 • Goed nieuws : er is geen verhoging van de belastingen noch nieuwe belastingen.
 • De aanslagvoet van de aanvullende personenbelasting wordt behouden op 7 % en brengt 11.424.474 € in het laatje en de aanslagvoet van de opcentiemen op de onroerende voorheffing wordt behouden op 3.120 en genereert 23.128.039 €.
 • Het aandeel van Vorst in het Gemeentefonds bedraagt 11.582.169 €, hetzij een stijging met 363.846 € ten opzichte van 2014 (stijging van 3,24 % ten opzichte van 2014).
 • De gewestdotatie ter compensatie van de afschaffing van de belasting op de drijfkracht en de belasting op het informaticamateriaal bedraagt 1.571.779 €.
 • Een bedrag van 2.024.714 € is ingeschreven voor de bijdrage ter verbetering van de begrotingstoestand.
 • De bijkomende dotatie ter compensatie van de negatieve effecten van de berekening van het Gemeentefonds bedraagt 1.098.362 €.
 • De dotatie voor de aanwezigheid van de Nederlandstalige schepen bedraagt 1.553.823 €.
 • Een gewestelijke subsidie van 998.830 € is voorzien voor de baremaverhogingen van het personeel (C, D en E).
 • Het parkeren is niet langer een gemeentebelasting maar is sinds 1 juli 2014 een retributie geworden geraamd op 2.973.800 € en opgenomen in de boekhouding als overdrachtsontvangst.


3)    De Schuldontvangsten : 2.594.363 € (2,92 %)

 • Het betreft voornamelijk ontvangsten afkomstig van de dividenden van de intercommunales (Interga – Interelec – Hydrobru).


B. De uitgaven
1)    De personeelsuitgaven : 51.565.000 € (52,18 %)

 • De gesubsidieerde uitgaven voor het onderwijzend personeel vertegenwoordigen 10.495.240 €.
 • De bijdragen voor de pensioenen bedragen 8.275.495 €.
 • Er is een begrotingspost van 350.000 € voorzien voor een eventuele indexering van 2 %.
 • Een krediet van 300.000 € is bestemd voor de aanvullende eindejaarspremie.


2)    De werkingsuitgaven : 9.369.889 € (9,48 %)

 • Een stijging van bijna 1.800.000 € ten opzichte van de rekening 2013 wordt veroorzaakt door de wijkcontracten, de parkeerdienst, de huisvestingsdienst, het nieuwe kinderdagverblijf, de huur van de administratieve kantoren, de schoolmaaltijden en de verschillende huurgelden om de administratieve diensten te huisvesten.


3)    De overdrachtsuitgaven : 31.997.442 € (32,38 %)
Twee enorme posten !!!
a)  De subsidie aan het OCMW : 15.700.000 €
Dit bedrag stijgt met 1.354.457 € ten opzichte van de begroting 2014 die reeds verhoogd werd in de begrotingswijziging.
Ten opzichte van 2006 kan beschouwd worden dat de dotatie verdubbeld werd.

b)    De politiezone
Het cijfer ingeschreven voor de zone stemt overeen met het bedrag vermeld in het meerjarenplan, namelijk 12.649.215 €.
Een aanvullende dotatie van ongeveer 250.000 € zou door de zone gevraagd worden.
•    De som van deze 2 subsidies vertegenwoordigt 88,6 % van het totaal van de overdrachtsuitgaven.
•  Een bedrag van 488.569 € is ingeschreven als subsidie voor de VZW « Forest-Centre culturel » (235.367 € voor de personeelskosten, 73.200 € voor de werking en 180.000 € voor de huurwaarde van de gebouwen die gratis gebruikt worden (met overeenkomstige prestatieontvangst)).
•    De huisvestingspremie toegekend aan de jongeren blijft behouden en wordt begroot op 40.000 €.

4)    De schulduitgaven : 5.893.456 € (5,96 %)

 • De lasten van de investeringsleningen bedragen 4.759.496 €.
 • Debetintresten voor een bedrag van 215.000 € werden voorzien om de noodzakelijke thesaurievoorschotten te dekken.
 • Er werd bovendien een bedrag van 760.000 € ingeschreven om de interesten te betalen die voortvloeien uit de 17 vonnissen uitgeproken in het kader van het geschil over de belasting op vertoningen.
 • Het volume van de schuld met inbegrip van de lopende investeringen bereikt op 1 januari 2015 een bedrag van 37.947.481 €.

Terug naar boven

 

De buitengewone begroting


De Ontvangsten bedragen 30.459.784 € en de uitgaven bereiken in totaal 25.669.133 €.
Het eigen dienstjaar sluit af met een batig saldo van 4.790.651 €.
Het resultaat van de overboekingen is een tekort van 4.790.655 €.
Het resultaat van de gecumuleerde dienstjaren vertegenwoordigt een batig saldo van 1.867.245 €.

A. De ontvangsten

1)    De overdrachtsontvangsten : 12.106.655 €
Ze zijn samengesteld uit de te verkrijgen subsidies (opgenomen in de tabel van de bijlagen).

2)    De investeringsontvangsten : 1.450.000 €
Ze komen in feite overeen met de opbrengst van de realisatie van de te desinvesteren gebouwen :
Voormalige school Pierre Decosterstraat, 155: 200.000 €
Terreinen :  - hoek Neerstalle – Katanga:  850.000 €
Oude Vijversstraat:  400.000 €
De opbrengst van de verkopen zal gestort worden in het buitengewone reservefonds.

3)    De schuldontvangsten
Ze vertegenwoordigen het totaal aan af te sluiten leningen om de investeringsuitgaven te financieren, ten belope van 13.562.474 €.

B) De uitgaven (25.669.133 €)

1)   De overdrachtsuitgaven : 149.836 €
In conformiteitsstelling van de Sint-Antoniuskerk: 110.836 €
Werkkapitaal van "Famille Forestoise":  30.000 €
Terugbetaling voorschotten gedaan door Forest Centre Culturel:  9.000 €

2)    De investeringsuitgaven : 25.519.297 €
Het betreft het investeringsprogramma dat ondermeer de volgende grote posten omvat :

 • 5.200.000 € : voor de renovatie van het gemeentehuis
 • 1.880.000 €    :     voor de heraanleg van de wegen
 • + 1 miljoen     :    voor de afdeling onderwijs, waarvan :

180.000 €    :    voor de renovatie van school 3
100.000 €    :    voor de renovatie van school 6
300.000 €     :    voor de herinrichting van het sanitair van de school
Vignoble
300.000 €    :    voor diverse herinrichtingen in school 12
200.000 €    :    voor de prefabgebouwen van de Bempt

 • 1.360.000 €    :    voor de kinderdagverblijven, waarvan :

110.000 €    :    voor « Les Marmots »
225.000 €    :    voor « Les Lutins »
91.000 €    :    voor « La Ruche »
740.000 €    :    prefab vestigingen Familielaan, enz.

 • 700.000 €    :    voor de openbare netheid
 • 250.000 €    :    voor de informaticadienst
 • 190.000 €    :    voor het kerkhof
 • 100.000 €    :    voor de sportdienst
 • 100.000 €    :    voor het dak van de Sint-Antoniuskerk
 • 76.000 €    :    voor de Bibliotheek, enz.Aan deze opsomming moeten nog de wijkcontracten toegevoegd worden:

 • Duurzaam Wijkcontract « ALBERT »    1.723.110 € (waarvan 145.000 € ten laste van de gemeente)
 • Duurzaam Wijkcontract « ABDIJ »    3.720.030 €  (waarvan 700.000 € ten laste van de gemeente)

Terug naar boven

Conclusies


De context

 • De algemene economische context is gediversifieerd.

In de Verenigde Staten stelt men een zeker herstel en een verlaging van de werkloosheid vast; in Europa en in het bijzonder in België is dit herstel echter langzaam en fragiel en het klimaat is somber ; de economische conjunctuur vertoont een duurzame stagnatie.

 • De daling van de olieprijzen heeft bij ons een zwakke, zelfs zeer lage, inflatie teweeggebracht (in de maand december 2014 bedroeg ze 0,3 %).
 • De deskundigen gaan uit van een inflatie van minder dan 1 % in 2015.
 • De gevolgen van deze situatie brengen de rentevoeten terug naar een bodemniveau (de rentevoet van de lineaire obligaties - OLO - op 10 jaar bedraagt 0,8 %).
 • Dit heeft een gunstige impact op de schuld van de gemeente en des te beter want de gemeentekas wordt steeds strakker, aangezien er reeds kasvoorschotten gevraagd werden voor 2015.


Vooruitzichten

 • Wat betreft de investeringen en de realisaties zijn de perspectieven 2016 bemoedigend :

•    Een nieuwe Nederlandstalige school zou het daglicht moeten zien.
•    Er is een ruime verhoging van de opvangcapaciteit in de kinderdagverblijven gepland (« Bout’chics : +14 ; « La Ruche » : +10 ; renovatie van « Bercail », nieuwe school op de Bempt, enz.).
•    Er zou een nieuwe omnisportzaal gebouwd moeten worden op de Bempt.
•    De site van de Abdij zou op termijn de rol moeten kunnen spelen van een grote culturele pool waarin de Muziekacademie, de bibliotheek, tentoonstellingszalen en HORECA verenigd worden.
•    Er wordt tevens een globale denkoefening inzake planning en uitbating gehouden over de site van het Gemeentehuis dat momenteel gerenoveerd wordt en over het terrein gelegen in de Barcelonastraat.

 • Op financieel vlak zou het negatieve resultaat van het eigen dienstjaar verlaagd kunnen worden met 2.370.000 € indien de aanvullende gewestelijke steun toegekend in 2014 hernieuwd werd.
 • Het resultaat van de gecumuleerde dienstjaren zou evenzo verlaagd kunnen worden met ongeveer 8 miljoen (7.934.000 €) indien we zouden afzien van het provisioneren voor de geschillen over de belasting op de buitenantennes.
 • We moeten ons verwachten aan een vermindering van de ontvangsten afkomstig van de dividenden van de intercommunales want deze zullen voortaan onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting (34 %).
 • Ondanks het groeiend aantal inwoners blijven de ontvangsten van de personenbelasting stagneren.  Zou dat een teken zijn van de toenemende verarming van onze inwoners ?
 • Het is noodzakelijk de werking van het parkeerreglement te evalueren (momenteel in uitvoering) in het licht van de bepalingen opgelegd door het gewestelijke plan waarbij de belangen van de Vorstenaren beschermd moeten worden.
 • Men moet zich verwachten aan een herziening van het financieringsmechanisme van de gemeenten gericht op twee polen; een eerste dotatie die nieuwe criteria van verdeling vastlegt en een tweede dotatie die alle gewestelijke steunmaatregelen verenigt.

Het is aangewezen ruimschoots aandacht te vestigen op de eigenheid van de socio-economische en financiële situatie van onze gemeente alsook op het geheel aan lasten en verplichtingen die onze omgeving bepalen.

 • Het gebrek aan nieuwe inkomsten dreigt de goede werking en de goede organisatie van onze instelling in gevaar te brengen.  Om dit struikelblok te vermijden, moet er blijk gegeven worden van meer creativiteit !  Platon zei in « la République » : « La nécessité est la mère de la créativité » (noodzaak is de bron van creativiteit).  Dit is nog nooit zo waar geweest.

Terug naar boven

Afdrukken