Handicap

Dienst Sociale zaken
Schaatsstraat, 30 - 1190 Brussel

Emailadres

Tel : 02 370 22 76 of 02 370 22 35


 

U kan uw dossier online raadplegen op www.handiweb.be

De aanvragen kunnen worden gedaan via telefonische afspraak.

 

 

Uitkeringen aan gehandicapte personen


Voor de samenstelling van het aanvraagdossier voor de inkomensvervangende tegemoetkoming/integratietegemoetkoming (IVT/IT) en voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden van minstens 65 jaar (THAB), wordt u verzocht u aan te melden bij de dienst Sociale Zaken.

Het is mogelijk om u door een gemachtigde te laten vertegenwoordigen. Die moet in het bezit zijn van een volmacht en van de identiteitskaart van de persoon door wie hij wordt gestuurd.

Tot 21 jaar kunnen gehandicapte kinderen recht hebben op bijkomende kinderbijslag.
Raadpleeg de website van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers (RKW).


Parkeerkaart


De parkeerkaart voor mindervaliden is nominatief, en bijgevolg, onderworpen aan de aanwezigheid van de gehandicapte persoon in het voertuig wanneer deze er gebruik van maakt tijdens verplaatsingen.

De kaart is persoonlijk : niemand mag ze gebruiken indien u niet aan boord van het voertuig bent.

 

Parkeerzones voor personen met een beperkte mobiliteit (PBM)


Degene die een parkeerplaats voor een persoon met beperkte mobiliteit voor zijn woning wenst te hebben, wordt verzocht een gemotiveerde aanvraag via het formulier hieronder met ingesloten de volgende documenten:

 • een fotokopie van zijn identiteitskaart (recto-verso) ;
 • een fotokopie van het getuigschrift van de erkenning van de handicap, afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid – Kruidtuin, 50 – 1000 Brussel ;
 • een fotokopie van zijn parkeerkaart (recto-verso) ;
 • een fotokopie van het inschrijvingsbewijs van zijn voertuig of van het voertuig van de persoon die hem vervoert en op hetzelfde adres ingeschreven is.


In de aanvraag van de verzoeker dient vermeld te worden dat hij geen garage heeft.

De aanvraag wordt naar de bevoegde diensten van de Politiezone Zuid gestuurd, die ze onderzoeken.

Opmerking: de voorbehouden parkeerplaatsen zijn niet individueel en mogen daarom gebruikt worden door alle personen die houder zijn van een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap.

Formulier: aanvraag voor een parkeerplaats voor personen met een beperkte mobiliteit (PBM)

De gehandicapte personen kunnen over het algemeen genieten van de volgende faciliteiten :

 • Kortingskaart voor het openbaar vervoer
 • Fiscale maatregelen voor uw voertuig
 • Sociale en fiscale maatregelen


De aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de Dienst Sociale Zaken of op www.handicap.fgov.be

 

Taxicheques


De gemeente Vorst verleent sinds meerder jaren taxicheques onder bepaalde voorwaarden.

Sinds juli 2012 is de uitgifte ervan echter geregionaliseerd en zijn deze taxicheques dus dezelfde in het ganse Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Om er recht op te hebben, moet je een aanvraag richten aan het College van Burgemeester en Schepenen waaraan de volgende documenten toegevoegd worden : (te overhandigen aan de dienst Sociale Zaken)

 • Een medisch attest dat getuigt van uw ongeschiktheid om het openbaar vervoer te gebruiken;
 • Een attest dat getuigt van een handicap opgemaakt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (Financiëntoren - Kruidtuinlaan, 50 - 1000 Brussel) of een kopie van uw identiteitskaart indien u minstens 75 jaar oud bent;
 • Een attest van de mutualiteit betreffende de verhoogde tegemoetkoming RVV (voormalig WIGW);
 • Een recente pasfoto;

Wanneer uw aanvraag aanvaard werd door het College van Burgemeester en Schepenen, worden u om de 2 maanden en uitsluitend op reservering 5 taxicheques van een waarde van 5€ (25€) toegekend.

Formulier taxicheques

Afdrukken