In enkele woorden

De lokale democratie bestaat uit verschillende aanvullende dimensies. Naast de representatieve democratie wenst de gemeente vorst de andere democratische instrumenten te verrijken en te ontwikkelen om een echte en effectieve participatie van de burgers te bevorderen.

 

De instrumenten van de participatieve democratie


De burgerparticipatie kan verschillende vormen aannemen die kunnen samengaan in bepaalde participatieve initiatieven. De gemeenschappelijke doelstelling bestaat erin de rechtstreekse betrokkenheid van zoveel mogelijk burgers en betrokken spelers te bevorderen in een levendige en constructieve democratie waarin elkeen zijn plaats kan vinden.

1. De informatie

Geïnformeerd worden is de noodzakelijke voorafgaande voorwaarde voor participatie. Daarom is een
makkelijke toegang tot informatie noodzakelijk. Via uw gemeentelijk infoblad maar ook via de website
van de Gemeente en de permanenties van het bestuur. De Gemeenteraad heeft er zich tevens toe
verbonden zijn zittingen in een nabije toekomst in streaming uit te zenden.

2. De raadpleging

De burgers worden uitgenodigd om zich uit te drukken om de beslissingen van de verkozenen
over specifieke kwesties te verduidelijken. Er worden in onze gemeente reeds meerdere
raadplegingsorganen georganiseerd: stedenbouwkundige overlegcommissies, burgervergaderingen, adviesraden...

3.Het overleg

Dit stelt burgers in staat projecten te begeleiden als deskundigen van hun wijk. Dit is het geval voor
de WCO (Wijkcommissies) in de wijkcontracten. Dit zal tevens het geval zijn in de gemengde
gemeentelijke commissies voorzien in de Algemene Beleidsverklaring (zie kader). Er bestaan reeds
initiatieven, bijvoorbeeld het Collectief Pantograaf dat de gebruikers van het OCMW in staat stelt de oriëntaties van het beleid van culturele participatie te bepalen.

4. Het samen opbouwen

Dit stelt burgers in staat om actief deel te nemen aan de beslissingen die een weerslag hebben op de gemeente. Het is hier de wens om een participatief budget (een jaarlijks budget toegekend aan een burgerproject en samen met burgers beheerd) en een burgerinitiatiefrecht met volksraadpleging aan te bieden.


NB: De wijzigingen van de beslissingsprocessen zoals de gemengde gemeenteraad alsook het burgerinitiatiefrecht (met stemming en  uitvoeringsdrempel) vereisen stevige juridische
voorzorgsmaatregelen om samen te gaan met de Gemeentewet en het Collectief Pantograaf
huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad. De operationele uitwerking zal dus enige tijd in beslag nemen.

Afdrukken