Overlegcommissie

Adviezen van de Overlegcommissie

 

De Overlegcommissie is belast met het uitbrengen van een advies over bepaalde aanvragen om vergunningen of attesten, telkens dit bij verordening of bij een plan voorzien is of wanneer deze aanvragen onderworpen werden aan een openbaar onderzoek.

Dit advies wordt voorgelegd aan de uitreikende overheid die de beslissing neemt - College van Burgemeester en Schepenen, de gemachtigde ambtenaar van het Gewest of het Brussels Instituut voor Milieubeheer, afhankelijk van het geval. Het advies is niet bindend, maar elke andersluidende beslissing moet het voorwerp uitmaken van een bijzondere motivering.

De Overlegcommissie verstrekt haar advies rekening houdend met de opmerkingen geuit bij de vergadering (zowel door de aanvrager als door de belangstellenden) en de bezwaren of opmerkingen geformuleerd in het kader van het openbaar onderzoek dat hieraan voorafgegaan is.


De adviezen zijn in de taal die gekozen werd door de vergunningsaanvrager. Ze zijn op aanvraag beschikbaar in de andere taal.

MV = Aanvraag om milieuvergunning
SV =  Aanvrag om stedenbouwkundige vergunning

 

Datum van de overlegcommissie Advies (pdf)
30/08/2022

SV27963 - Van Volxemlaan 433

SV27975 - Pieterstraat 62

SV28128 - Vuurstraat 75

SV27987 - Wapenrustinglaan 16

SV28031 - Pierre Decosterstraat 53

 

23/08/2022 SV27554 - Prosper Matthysstraat 14A

SV27740 - Sint-Denijsstraat

SV27919 - Onderlinge Bijstandstraat 51

SV27933 - Ulysselaan 28

SV27985 - Pénélopelaan 53

SV28036 - Van Volxemlaan 188

SV28082 - Bondgenotenstraat 40

 

Afdrukken