Verlaging van de subsidie van artikelen 60,§7

Motie betreffende de problematiek van de verlaging van de subsidie van de federale regering betreffende artikelen 60,§7 - Ingediend door Magali Plovie (gemeenteraadslid) voor Ecolo, Nadia El Yousfi (groepshoofd) voor de PS en Christophe Nocent (groepshoofd) voor FDF.

Mevrouw Plovie stelt de motie voor

Overwegende dat Staatsecretaris, Mevrouw Maggie De Block, beslist heeft om op datum van 15 maart laatstleden een nieuwe verdeelsleutel voor het jaar 2013 toe te passen wat betreft de gebruikers van het ocmw die tewerk gesteld worden in erkende initiatieven in de sociale economie ; deze gebruikers worden gewoonlijk « artikelen 60,§7 » genoemd, in verwijzing naar het artikel van de Wet van 1976 betreffende de ocmw’s.

Overwegende dat de eerste analyses van deze nieuwe sleutel, uitgevoerd door de OCMW’s en door de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brusselse gewest, aantonen dat het verlies, ten opzichte van het aantal posten toegekend in 2012, tot 20 à 30% aan voltijds equivalenten kan oplopen in functie van de OCMW’s.

De analyse van de cijfers moet echter nog verdergezet worden teneinde duidelijk de impact van deze maatregel op de Brusselse werkgelegenheid te bepalen.

Overwegende dat dit voor het OCMW van Vorst een verlies van 37 VTE betekent voor 2013, namelijk een verlaging van 36%.

Overwegende dat er een bijkomend risico zou bestaan voor bepaalde Vorstse structuren die erkend en gesubsidieerd worden door het Brusselse gewest als Plaatselijk Initiatief voor de Ontwikkeling van de Werkgelegenheid « PIOW » ; dat het verlies van posten in artikelen 60,§7 voor deze zelfde structuren immers een verlies van een deel van hun subsidiëring in naam van PIOW zou veroorzaken; dat de combinatie van deze twee gevolgen sommige van deze structuren in gevaar zou kunnen brengen terwijl hun opdrachten naar de bevolking toe vaak buitengewoon belangrijk zijn.

Overwegende dat deze maatregel deel uitmaakt van de reeks besparingsmaatregelen die deze laatste maanden goedgekeurd werden door de federale regering en waarvan het gewicht overgedragen wordt op de Gewesten en de Gemeenten.

Aangezien de gemeente Vorst het hoofd niet kan bieden aan deze nieuwe last, wordt aan het College gevraagd :

  • om aan de federale Minister van Maatschappelijke Integratie het behoud te vragen van hetzelfde aantal VTE als die toegekend aan het OCMW in 2012 ;
  • om contact op te nemen met het Brusselse gewest teneinde de mogelijkheden te onderzoeken die opgezet werden betreffende deze problematiek.


Mevrouw Gelas verwijst naar de brieven van Mevrouw de Block en verduidelijkt dat de begroting voor artikelen 60 § 7 ongewijzigd blijft voor 2013. De verdeelsleutel is erop gericht de begroting maximaal te gebruiken zonder ze te overschrijden en geeft het OCMW meer flexibiliteit en autonomie, want het deeltijds werken is voortaan toegestaan en men zal beter rekening kunnen houden met de variaties (in geval van ziekte bijvoorbeeld). Ze is dus verbaasd over de naar voren geschoven cijfers en ondermeer over het verlies van 35 ½ voltijds equivalenten voor het OCMW van Vorst.
De verdeelsleutel werd vastgesteld in samenwerking met de vertegenwoordigers van de OCMW’s en houdt rekening met de cijfers van de drie laatste jaren. Mevrouw de Block heeft in haar brief verduidelijkt dat er in Brussel geen enkel OCMW minder budget gekregen heeft dan dat wat gemiddeld gedurende de drie laatste jaren gebruikt werd.
Bovendien wordt de continuïteit van het activatiebeleid niet in gevaar gebracht, want alle contracten ondertekend voor 15 maart zullen volledig tot op het einde terugbetaald worden, ook al zou de begroting toegekend aan het OCMW zo overschreden worden.
De groep MR onthoudt zich van stemming en vraagt dat het debat voor het OCMW gebracht wordt teneinde de voorzitter te ondervragen over het bedrag toegekend in 2013 en het verschil van dit bedrag met de drie voorgaande jaren en over de werkelijke impact van dit bedrag op de voltijds equivalenten voor Vorst.

Mevrouw Plovie zegt dat het debat wat betreft de cijfers heel lang en ingewikkeld is, dat men het hier niet kan voeren. Ze is bereid er op een ander ogenblik over te debatteren.

Mijnheer Hacken denkt dat er niet zo’n groot risico is voor het OCMW van Vorst want volgens de cijfers waarover hij beschikt, zou er slechts één verlies van drie voltijds equivalenten zijn over het ganse Brusselse Gewest, maar dat men voorzichtig en aandachtig moet blijven. De CDH onthoudt zich tevens.

Mijnheer Roberti zegt dat er verlies van banen zal zijn en dat het punt voor de raad van het OCMW van donderdag wordt gebracht, maar dat er niet meer flexibiliteit zal zijn.
Er was overleg met de federale regering maar er was geen akkoord. De OCMW’s gaan reageren bij de Minister, want het zou gaan om 100 posten voor Brussel. Hij verduidelijkt dat wat betreft de contracten ondertekend voor 15 maart, het waar is dat ze terugbetaald zullen worden, maar zonder overschrijding van de toegekende enveloppe en aangezien men in Vorst het aantal contracten op aanzienlijke wijze verhoogd heeft, zullen we het moeilijk hebben om de lopende contracten te betalen.

De motie wordt goedgekeurd : Meerderheid tegen Oppositie

Afdrukken