Euthanasie

Dienst Sociale zaken
Schaatsstraat, 30 - 1190 Brussel

dienstsocialezaken@vorst.brussels

Tel : 02 370 22 35 of 76


De dienst Sociale Zaken is enkel toegankelijk op afspraak. U moet een afspraak per persoon maken via het platform Irisbox.

Indien u verhinderd bent, gelieve te telefoneren op 02 370 22 76 om uw afspraak te annuleren.


Krachtens de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie kan elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige die een rijksregisternummer heeft een wilsverklaring inzake euthanasie opstellen.

Sinds 1 september 2008 kan de wilsverklaring inzake euthanasie worden geregistreerd bij het gemeentebestuur van de woonplaats van de persoon waarop deze wilsverklaring betrekking heeft.

De inwoner moet een formulier invullen conform de bijlage bij het koninklijk besluit van 2 april 2003. Dit formulier moet ondertekend worden door de aanvrager en medeondertekend door 2 getuigen, waarvan er minstens één geen materieel belang heeft bij het overlijden van de declarant.

Indien deze onbekwaam is om de verklaring te ondertekenen, moet dit bevestigd worden door een medisch attest. De betrokkene kan één of meerdere vertrouwenspersonen aanduiden waarvan hij wenst dat ze op de hoogte gebracht worden indien hij zich in een toestand bevindt waarin de wilsverklaring van toepassing zou kunnen zijn.

Hij of zij maakt vervolgens een afspraak met de dienst sociale zaken om zijn of haar aanvraag te laten registreren in de databank van de FOD Volksgezondheid, waartoe artsen toegang hebben. Een ontvangstbewijs, afgetekend door de ambtenaar en de declarant(e), sluit deze aanvraag af.

Men kan op elk ogenblik zijn wilsverklaring inzake euthanasie intrekken of aanpassen.

De wilsverklaringen inzake euthanasie afgelegd vanaf 2 april 2020 hebben automatisch een onbeperkte geldigheidsduur (in plaats van 5 jaar).

De wilsverklaringen van vóór 2 april 2020 behouden evenwel hun geldigheidsduur van 5 jaar en moeten worden hernieuwd.

⏩  Hoe gaat u te werk?
Aan het loket (meld u persoonlijk aan met uw identiteitskaart). U moet een afspraak per persoon maken via het platform Irisbox


De procedure is gratis.

Voor meer inlichtingen, raadpleeg het Portaal van de FOD Volksgezondheid

Afdrukken