Trans-Atlantisch Handels- en Investeringspartnerschap tussen de EU en de VSA

Trans-Atlantisch Handels- en Investeringspartnerschap tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (TTIP).

Gelet op de resolutie genomen door de gemeenteraad in zitting van 24 juni 2014;

Gelet op de interpellatie van de inwoners en de debatten gevoerd in de gemeenteraad;

De gemeenteraad van Vorst:

Vraagt aan de bevoegde Belgische autoriteiten de onderhandelingen i.v.m. het Trans- Atlantisch Handels- en Investeringspartnerschap tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika te staken;

Verklaart zich symbolisch gemeente buiten de zone van het Trans-Atlantisch Handelsen Investeringspartnerschap tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (TTIP);

Vraagt om de CETA-en SITA-verdragen te verwerpen;

Vorst, 20 oktober 2015.


Gemeenteraad van 24 juni 2014

Motie in de Gemeenteraad betreffende het ontwerp van Transatlantisch Handels- en Investeringspartnerschap tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (TTIP) en de gevolgen ervan op de lokale entiteiten.

Motievoorstel :

Gelet op het mandaat betreffende de sluiting van een akkoord genaamd « Trans- Atlantisch handels- en investeringspartnerschap », gegeven door de Raad van de Europese Ministers van Buitenlandse Zaken en Handel op 14 juni 2013;

Overwegende dat dit partnerschap een dreiging zou zijn voor alles wat gemeenschappelijk verworven werd op het vlak van Europese en Belgische sociale, milieugebonden en gezondheidsnormen evenals de bescherming van de openbare diensten en van de consumenten, of nog de bewaring van de Europese industrie;

Overwegende dat dit akkoord een middel zou zijn voor de multinationals om de openbare beslissingen, die worden aanzien als struikelblokken voor de groei van hun marktaandeel, uit te schakelen en dat dit een ongeziene schending van de democratische beginselen zou zijn die de commercialisering van de wereld enkel zou verergeren met sociale, milieugebonden en politieke regressie als gevolg;

Overwegende dat het systeem voor de regeling van de geschillen van investeerders-Staten, die momenteel verdedigd worden door de onderhandelaars van het akkoord, een scheidsrechterlijk hof zou oprichten bestaande uit niet-verkozen experts waarvoor de gemeenten, overgelaten aan zakenadvocaten, rechtstreeks zouden kunnen worden aangeklaagd door een privébedrijf. Dit betekent dat eender welke norm - sociaal, sanitair, voedingsgerelateerd, milieugebonden of technisch - goedgekeurd door een Gemeente en waaraan een privébedrijf zich zou storen bijgevolg voor een privéarbitragesysteem zou kunnen worden aangeklaagd;

Overwegende dat een dergelijke juridische montage de mogelijkheid van de Lidstaten zou beperken om de openbare diensten (opvoeding, gezondheid, ...) te vrijwaren, de sociale rechten te beschermen, de sociale bescherming te garanderen, de verenigings- en de sociale en culturele activiteiten los van de markt te behouden (wat de culturele en taaldiversiteit in gevaar brengt);

Overwegende dat melk, hormonenvlees en andere in Amerika verkochte genetisch gemanipuleerde stoffen op de Europese en Belgische markt zouden kunnen belanden ten koste van de lokale productie en van de korte en duurzame circuits;

Overwegende dat dit groot transatlantisch project de herlokalisering van de activiteiten en de steun aan de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in gevaar zou brengen en de bescherming van de werknemers en het Belgische sociale model als een struikelblok voor de handelsmarkt zou kunnen beschouwen;

Overwegende dat dit akkoord de concurrentie (en dus op termijn de privatisering) van de productie en van de distributie van alle energievormen zou opleggen en de deur zou openzetten voor de betwisting van wetten waarbij het gebruik van bepaalde wetten beperkt of verboden wordt, wat zou leiden tot het verlies van de controle door de openbare besturen op elk energiebeleid;

De Gemeenteraad :

Bevestigt dat het project van Transatlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) een ernstige bedreiging vormt voor onze gemeentelijke democratieën op het vlak van economie, sociale zaken, sanitair, milieu en cultuur;

Weigert elke poging tot deregulering van onze normen en elke poging om het gemeentelijke, gewestelijke, nationale of Europese kader wat betreft sociale zaken, gezondheid, leefmilieu, bescherming van de werknemers, van de consumenten en van de ondernemingen te verzwakken;

Vraagt aan de bevoegde en betrokken Belgische autoriteiten om te eisen dat de onderhandelingen rond het ontwerp van Transatlantisch Handels- en Investeringspartnerschap tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika volledig gericht zijn op een harmonisering naar boven toe, wat wil zeggen, het integreren van de hoogste normen, en dit op gebied van sociale en gezondheidsrechten, mensenrechten, voorzieningen voor milieubescherming of nog de bescherming van de werknemers en van de consumenten. De overheids- en de non-profitsector moeten tevens absoluut behouden worden. En het systeem van de scheidsrechterlijke rechtbanken die op onaanvaardbare wijze de macht van de investeerders versterken, ook ten opzichte van de gemeenten, kan in geen geval aanvaard worden;

Vraagt aan de bevoegde Belgische autoriteiten een breed debat te organiseren over het geheel van de vrijhandelsverdragen waarbij alle machtsniveaus betrokken worden maar ook de vakbondsorganisaties en verenigingen, de socio-professionele organisaties en de
burgers;

Vraagt aan de bevoegde Belgische autoriteiten de druk op te voeren op Europees niveau opdat de onderhandelingen over dit ontwerp van partnerschap zouden plaatsvinden in de grootste transparantie ten opzichte van de consumenten en van de burgers.

De MR zegt niet akkoord te zijn met alle punten, ook al kan ze zich voor bepaalde punten aansluiten bij de groepen die de motie goedkeuren. De heer Hacken (enig aanwezig lid van de groep CDH) onthoudt zich. Hij zegt dat de grond van deze motie belangrijk is, maar hij vindt dat, indien men onophoudelijk moties indient die niet onder de gemeentelijke bevoegdheid vallen, men er niet uit gaat komen. Hij verduidelijkt dat dit een persoonlijk standpunt is en niet speciaal dat van zijn partij.

De motie wordt op volgende wijze goedgekeurd : de Meerderheid (PS, ECOLO en FDF) en de heer Rongé stemmen voor. De MR stemt tegen, de heer Hacken (CDH) onthoudt zich.

Afdrukken